بهمن زمانی و گالری نقاشی ها و فعالیت ها
Ad

نقاشی گروهی کودکان توضیح ومطلب

توضیح ومطلب

نویسنده : بهمن زمانی

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس
فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

فرهنگسرای اشراق-دفاع مقدس

نویسنده : بهمن زمانی

شهر کودکان-فرهنگسرای قانون

کارگاه گروهی شهر کودکان
فرهنگسرای قانون-شهر کودکان

شهرکودکان-فرهنگسرای قانون

شهرکودکان-فرهنسرای قانون

شهرکودکان-فرهنگسرای قانون

شهرکودکان-فرهنگسرای قانون

شهرکودکان-فرهنگسرای قانون

شهرکودکان-فرهنگسرای قانون

شهرکودکان-فرهنگسرای قانون

شهرکودکان-فرهنگسرای قانون

نویسنده : بهمن زمانی

غنچه های شهر 1-مرکز همایش های شهرداری تهران-پارک گفتگو

غنچه های شهر1
غنچه های شهر 1

غنچه های شهر1

غنچه های شهر1

نویسنده : بهمن زمانی

جشنواره ی بازی واسباب بازی قزوین

جشنواره ی بازی واسباب بازی قزوین
جشنواره ی بازی واسباب بازی قزوین

جشنواره ی باز واسباب بازی قزوین

جشنواره ی بازی واسباب بازی قزوین

جشنواره ی بازی واسباب بازی قزوین

جشنواره ی بازی واسباب بازی قزوین

جشنواره ی بازی واسباب بازی قزوین

جشنواره ی بازی واسباب بازی قزوین

نویسنده : بهمن زمانی ;

جشنواره ی رمضان برج میلاد

جشنواره ی برج میلاد رمضان

جشنواره ی رمضان برج میلاد

جشنواره ی رمضان برج میلاد

جشنواره ی رمضان برج میلاد

جشنواره ی رمضان برج میلاد

جشنواره ی رمضان برج میلاد

جشنواره ی رمضان برج میلاد

جشنواره ی رمضان برج میلاد

جشنواره ی رمضان برج میلاد

نویسنده : بهمن زمانی ;

نقاشی شنی با موضوع روز قدس میدان انقلاب تهران

نقاشی با سنگ رنگی

نویسنده : بهمن زمانی ;